ติดตามผลการร้องเรียน


*e-mail ผู้ร้องเรียน :

รหัสเพื่อใช้ติดตามเรื่องร้องเรียน :
ส่วนกฏหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ 04-421-7040 ต่อ 1250,1258