ข้อมูลสถิติข้อร้องเรียน


ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติข้อร้องเรียนอื่น ๆ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2563.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2564.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2565.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2566.pdf
ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf ข้อมูลสถิติร้องเรียนอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf

ส่วนกฏหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ 04-421-7040 ต่อ 1250,1258