ข้อมูลสถิติข้อร้องเรียน


เอกสารตามไฟล์แนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2563.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2564.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2565.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2566.pdf

ส่วนกฏหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ 04-421-7040 ต่อ 1250,1258