แบบยื่นเรื่องร้องเรียน

1. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

2. บุคคล/ส่วน/สังกัดที่ต้องการร้องเรียนรายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน *
(โปรดระบุชื่อบุคคล/ส่วน/สังกัด ที่ต้องการร้องเรียน พร้อมทั้งวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถตรวจสอบได้)