แบบยื่นร้องเรียนเรื่องทุจริต

1. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

2. รายละเอียดของเรื่องทุจริตที่ต้องการร้องเรียน

โปรดระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน เช่น ชื่อบุคคล วันเวลา สถานที่ รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)