หลักเกณฑ์และการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน

1. ใช้ถ้อยคำและข้อความสุภาพ และต้องประกอบด้วย

- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้

- วัน เดือน ปี

- ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะร้องเรียนอย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหาย ต้องการให้แก้ไขดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนได้

2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การ (ใช้บริการ) ร้องเรียนนั้น สถาบันฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย

4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รัยความเดือนร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สถาบันฯ ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือนร้อนในด้านที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจของสถาบันฯ โดยตรง

6. ข้อร้องเรียนที่มีมูลไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนตามข้อ 1. ให้ยุติเรื่องและเก็บข้อมูลไว้ในระบบ

7. ต้องไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้

- ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 1. สถาบันฯ จึงจะรับไว้พิจารณา

- ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ

- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

- ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ทำการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างเช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันฯ ที่จะรับข้อร้องเรียนไว้พิจาณาหรือไม่


การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง

         การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น สถาบันฯ จะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยเรื่องร้องเรียนที่พิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับความเดือดร้อน เช่นข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นการกล่าวโทษในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องนั้นต้องปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนและแจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนด้วย

         กรณีมีการระบุชื่อผู้ร้องเรียน สถาบันฯ จะคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากข้อร้องเรียนยังไม่ผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นการกลั่นแกล้งหรือกล่าวหาให้ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายได้

         กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน สถาบันฯ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจได้รับความเดือนร้อนจากเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น